ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

La xarxa disposa d’un Consell constituït per:

 • Un/a representant de cadascuna de les universitats membres que formen part de la xarxa valenciana.
 • Una presidència exercida per un/a membre de la xarxa valenciana.
 • Una vicepresidència exercida per un/a membre de la xarxa valenciana.
 • Una secretaria amb ubicació itinerant entre les universitats de la xarxa valenciana. Si escau, i per acord de totes les universitats que formen part de la xarxa, es pot designar una seu permanent.
 • La totalitat dels membres elegits entre representants de la xarxa ha de ser designada pels rectors o rectores de les universitats a què pertanyen.

FUNCIONAMENT

 • L’exercici de la presidència, la vicepresidència i la secretaria –responsable de donar suport logístic i administratiu– és per un període de quatre anys i rotatiu entre les universitats de la xarxa.
 • El Consell ha d’acordar les accions conjuntes que com a xarxa es realitzen cada curs acadèmic. Aquest Consell s’ha de reunir com a mínim dues vegades l’any i es poden crear grups de treball específics vinculats a projectes.
 • En el marc del Consell s’han de consensuar i aprovar les normes internes de funcionament, així com els períodes de presidència, vicepresidència i secretaria.

Les universitats participants han de:

 1. Tenir programes universitaris per a majors incorporats al pla estratègic de la universitat i recursos assignats.
 2. Nomenar una persona delegada per al programa.
 3. Adquirir el compromís de proposar un projecte propi al servei de la xarxa per tal d’optimitzar recursos i intercanviar experiències educatives a fi d’aconseguir actuacions d’èxit en els programes formatius esmentats.

JUNTA DIRECTIVA

 
 Presidència  Universitat d'Alacant
 Vicepresidència  Universitat Politècnica de València
 Secretaria  Universitat Jaume I de Castelló
 Vocal  Universitat de València
 Vocal  Universitat Miguel Hernández d'Elx